Tourtagebuch

Für alle Tour

26. Nov. 2017 Hamburg, Markthalle "Zusatzshow"
25. Nov. 2017 Hamburg, Markthalle
24. Nov. 2017 Münster, Sputnikhalle
18. Nov. 2017 Köln, Live Music Hall
17. Nov. 2017 Paderborn, Capitol
11. Nov. 2017 Berlin, Babylon
10. Nov. 2017 Leipzig, Täubchenthal
09. Nov. 2017 Rostock, Mau - Club
08. Nov. 2017 Kiel, Alte Räucherei
07. Nov. 2017 Vechta, Gulf-Haus
06. Nov. 2017 Osnabrück, Bastard Club
05. Nov. 2017 Hannover, Pavillon
04. Nov. 2017 München, Strom
03. Nov. 2017 Stuttgart, Im Wizemann
02. Nov. 2017 FFM, Batschkapp

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004